अनुमान पर विजय प्राप्त करने वाले को ही कहते हैं हनुमान : डा. राम गोपाल

संवादसूत्र,पुरैनी(मधेपुरा):ज्योतिषवविज्ञानकाआभूषणहमेशाअनुमानपरटिकीहोताहै,जोअनुमानपरविजयप्राप्तकरलेउसेहनुमानकहतेहैं।दुनियामेंअनगिनतवीरहैं,लेकिनहनुमानमहावीरहै।सारेसंसारपरविजयप्राप्तकरनेवालेकोरघुवीरकहतेहैंऔररघुवीरपरजोविजयप्राप्तकरलेउसेहीमहावीरकहतेहैं।जबतकराष्ट्रसेवकहनुमानजैसाऔरप्रधानमंत्रीजामवंतजैसानहींहोगा।तबतकदेशकीसंस्कृतिवशांतिरूपीसीतावापसनहींआपाएगी।रामराज्यकीकल्पनाकरनाबेमानीहोगी।उक्तबातेंकुरसंडीपंचायतकेबालाटोलमेंआयोजित60वांमहायज्ञाधिवेशनकेअंतिमदिनउत्तरप्रदेशकेबांदासेपधारेमानसरत्नडा.रामगोपालतिवारीनेप्रवचनकेदौरानकही।उन्होंनेकहाकिरामकथाकोजीवनमेंउतारनेसेहीशाश्वतसुखवशांतिप्राप्तहोसकतीहै।खुदकेविचारहीकर्मबनतेहै।जीवईश्वरकाअंशहैइसीलिएउसेऐसीसाधनाकरनीचाहिएकिवहपुन:ईश्वरमेंलीनहोजाए।मनुष्यशरीरभोगशरीरनहींबल्कियोगशरीरहै।जहांसेमनुष्यआयाहैउसअवतरितमंजिलकोपुन:खोजलेनेमेंहीमनुष्यजन्मकीसार्थकताहै।साथहीबीतेपांचमईसेआयोजितपांचदिवसीयमहायज्ञाधिवेशनमेंश्यामनाथकिकरमहाराजकीनिगरानीमेंरोजानाउत्तरप्रदेशकेजालौनसेपधारेमानसरसालपंडितरामजीरामायणीवमानसमाधुरीपंडिताअखिलेश्वरी,कानपुरकेमानसभारतीशीवबिहारप्रदेशकेमुंगेरसेपधारेसंतभानुशंकरव्याससहितकईअन्यवक्ताओंनेधर्मोपदेशदेकरउपस्थितश्रीरामभक्तप्रेमियोंकीआत्माकोतृप्तकिया।इसकेअलावाउत्तरप्रदेशकेझांसीसेपधारेमानसभास्करसंतोषआचार्यमहाराजसहितकईअन्यकेद्वारारामायणकेविभिन्नप्रसंगोंपरआधारितसंगीतमयभजनकीप्रस्तुतिपरउपस्थितमहिलावपुरूषश्रद्धालुझूमतेनजरआए।साथहीप्रत्येकरात्रिमेंभोलामहंतरासलीलामंडलीपुरैनीकेकलाकारोंद्वाराविभिन्नधर्मग्रंथोंपरआधारितरासलीलाकाकाफीसंख्यामेंमहिला-पुरूषश्रद्धालुओंनेजमकरआनंदउठाया।महायज्ञाधिवेशनकेदौरानबालाटोलगांवसहितआसपासकेक्षेत्रोंमेंकाफीभक्ति-भावना,उमंगवउत्साहदेखीगई।आयोजनसमितिद्वाराजहांयज्ञस्थलपर51विभिन्नदेवी-देवताओंकीप्रतिमाकानिर्माणकरायागयाथा।कार्यक्रमकेसफलतापूर्वकसमापनमेंआयोजनसमितिकेअध्यक्षसहस्थानीयविधायकनरेंद्रनारायणयादव,उपाध्यक्षसहपूर्वप्रमुखजयप्रकाशसिंह,कोषाध्यक्षकमलकिशोरयादव,सक्रियसदस्यसहपूर्वजिपसदस्यअखिलेशकुमार,प्रोफेसरपवनकुमारयादव,मनोजयादव,विवेकानंद,भरतलालयादवसहितग्रामीणोंकीकाफीसक्रियभागीदारीरही।