अति पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर होंगे विकास कार्य

संवादसहयोगी,भोगनीपुर:अमरौधाब्लाककेप्रत्येकप्रधानवबीडीसीसदस्यकेसाथसमानताकाव्यवहारकरतेहुएअतिपिछड़ेक्षेत्रोंमेंप्राथमिकताकेआधारपरविकासकार्यकराएजाएंगे।यहबातअमरौधाब्लाककेसभागारमेंगुरुवारकोआयोजितनवनिर्वाचितग्रामप्रधानोंवबीडीसीसदस्योंकेसम्मानसमारोहमेंविधायकविनोदकटियारनेकही।

उन्होंनेकहाकिसेवाभावसेकार्यकरनेवालाहीसच्चाजनप्रतिनिधिहोताहैइसलिएअमरौधाब्लाकमेंसबसेअधिकविकासकार्यकराकरब्लाककोउत्तमब्लाकबनायाजाएगा।जिलाध्यक्षअविनाशसिंहचौहाननेकहाकिभाजपातुष्टीकरणपरिवारवादवजातिवादकाविरोधकरतीहै।भाजपासरकारसमाजकेअंतिमछोरपरखड़ेप्रत्येकव्यक्तिकाविकासचाहतीहै,इसलिएअन्नपूर्णावअन्त्योदयजैसीयोजनाएंचलाकरसमाजकेगरीबतबकेकेलोगोंकोलाभान्वितकरनेकाप्रयासकियाजारहाहै।समारोहकोभाजपाकेपुखरायांमंडलअध्यक्षप्रमोदत्रिपाठी,नीरजपांडेय,रामजीमिश्रानेभीसंबोधितकिया।समारोहमेंग्रामप्रधानसुरेन्द्रसिंहयादव,मुन्नालालयादव,बीडीसीसदस्यबाबूसिंहयादव,मनोजयादव,राजापटेल,विवेकतिवारी,हरमोहनसिंहयादव,बीडीओभगवानसिंहचौहान,एडीओएसएनकश्यप,राजेशमिश्रा,रामआसरे,शमसुद्दीनमौजूदरहे।समारोहमेंविधायकविनोदकटियारवजिलाध्यक्षअविनाशसिंहचौहाननेनवनिर्वाचितग्रामप्रधानोंवबीडीसीसदस्योंकोफूलमालापहनाकरसम्मानितकिया।