अविवि में नाड़ी रसायन, योगाथिरेपी, नेचुरोपैथी की ओपीडी जल्द

फैजाबाद:डॉ.राममनोहरलोहियाअवधविश्वविद्यालयकेकौटिल्यप्रशासनिकभवनसभागारमेंस्वास्थ्यकेंद्रसेसंबंधितअधिकारियों,शिक्षकों,कर्मचारियोंकेस्वास्थ्यसुविधाओंकी²ष्टिसेबैठकहुई।इसमौकेपरवीसीप्रो.मनोजदीक्षितनेबतायाकिविविकेशिक्षक,कर्मचारियोंकाहेल्थप्रोफाइटडेटातैयारहोगा।साथहीनाड़ीरसायन,योगाथिरेपी,नेचुरोपैथीकीभीओपीडीशुरूहोगी।कुलपतिनेसभीविभागाध्यक्षकोनिर्देशदियाहैकिसभीशिक्षकवकर्मचारियोंकोविश्वविद्यालयकेस्वास्थ्यकेंद्रसेजारीप्रोर्फामाकोभरकरकेंद्रमेंजमाकरनाहोगा।जिससेआपातकालीनपरिस्थितिमेंतत्कालआवश्यकउपचारउपलब्धकरायाजासके।स्वास्थ्यकेन्द्रकीओरसेजारीकार्डमेंनाम,पता,आपातकालीनस्थितिमेंप्रयोगकियेजानेवालामोबाइलनंबरकेसाथ-साथबीमारियोंएवंउसकेउपचारकेलिएलीजारहीदवाओंकाभीजिक्रकरनाहोगा।वीसीनेबतायाकिबीमारियोंकीकोईबाउंड्रीलाइननहींहोती।कहाकिस्वस्थरहनेकेलिएजागरूकहोनेकेसाथ-साथसावधानरहनेकीआवश्यकताहै।समय-समयपरस्वास्थ्यकीजांचभीआवश्यकहै।कुलपतिनेबतायाकिविश्वविद्यालयस्वास्थ्यसुविधाओंको²ष्टिगतरखतेहुएशीघ्रहीनाड़ीरसायन,योगाथिरेपी,नेचुरोपैथीकीभीओपीडीशुरूहोगा।सभीनवप्रवेशितछात्र-छात्राओंकोशीघ्रहीरक्षकएपसेजोड़ाजाय।ताकिसमय-समयपरउनसेआवश्यकसूचनाएंसाझाकीजासके।स्वास्थ्यकेंद्रकीचिकित्साधिकारीडॉ.दीपशिखानेभीयोजनाकीजानकारीदी।

बैठकमेंकुलसचिवप्रो.एसएनशुक्ल,मुख्यनियंताप्रो.आरएनराय,अधिश्ठाताछात्रकल्याणप्रो.आशुतोषसिन्हा,विज्ञानसंकायाध्यक्षप्रो.आरकेतिवारी,कलासंकायध्यक्षप्रो.एनकेतिवारी,प्रो.केकेवर्मा,प्रो.अजयप्रताप¨सह,प्रो.राजीवगौड़,प्रो.रमापतिमिश्रसहितकईअन्यमौजूदरहे।