भाजपा की कूटनीतिक चाल लाई रंग, डिनर पर राव इंद्रजीत सिंह से मिले भूपेंद्र यादव; पढ़ें- Inside Story

रेवाड़ी[महेशकुमारवैद्य]।केंद्रीयमंत्रीभूपेंद्रयादवकीजनआशीर्वादयात्राकेरूटकोलेकरपैदाहुईअसहजस्थितिकोसहजबनानेकेभाजपाकेप्रयासमंगलवारदेरशामसिरेचढ़तेनजरआए।हरियाणाकेदोदिवसीयदौरेकेबादभूपेंद्रयादवराजस्थानकेझुंझुनूजिलेकेगांवपचेरीकीमंगलवारकीअंतिमजनसभाकेबादवापसीमेंकेंद्रीयराज्यमंत्रीरावइंद्रजीतसिंहकेरामपुरास्थितआवासपरडिनरकेलिएपहुंचे।इसरात्रिभोजमेंगिनेचुनेलोगहीशामिलहुए।इसभोजकोदिल्लीकेदखलपरदोनोंनेताओंकेबीचसंबंधोंकोमधुरबनानेकाप्रयासमानाजारहाहै।

सोमवारकोहीयहतयहोगयाथाकिरावकेघरपरभूपेंद्रयादवकालंचहोगामगरभूपेंद्रयादवचाहतेथेकिउनकीकापड़ीवाससेपचेरीतककीयात्रापूर्वनिर्धारितकार्यक्रमोंकेअनुसारचलतीरहे।इसीकारणबीचकारास्तानिकालागया।

भूपेंद्रयादवकोबुधवारकोदिल्लीमेंरहनाहैऔरबृहस्पतिवारसेउनकीदोदिनकीराजस्थानयात्राशुरूहोनीहै।ऐसीस्थितिमेंपचेरीसेवापसदिल्लीजातेसमयरेवाड़ीमेंरात्रिभोजकाकार्यक्रमतयहुआ।राजनीतिकहलकोंमेंयहसवालपूछाजारहाहैकिइसभोजकेलिएपहलकिसओरसेहुई।क्यारावइंद्रजीतनेनवनियुक्तकेंद्रीयमंत्रीभूपेंद्रयादवकोअपनेघरभोजनपरआमंत्रितकियायाभूपेंद्रयादवनेरावसेमुलाकातकीपहलकी।अभीभाजपाइससवालसेबचरहीहैलेकिनपार्टीकायहमाननाहैकिडिनरडिप्लोमेसीसेबिगड़ीबातबनजाएगी।रावकोयात्राकेरूटकोलेकरपैदाहुईगलतफहमीभीदूरहोजाएगी।

सूत्रोंकेअनुसारभाजपाकेप्रदेशअध्यक्षओमप्रकाशधनखड़नेदोनोंनेताओंकेबीचबैठककीभूमिकातैयारकी।धनखड़चाहतेथेकिदोप्रमुखयादवनेताओंकेबीचतालमेलबेहतरबनेताकिपूरेअहीरबेल्टमेंदोनोंकीशक्तिसेभाजपाकोशक्तिशालीबनानेमेंमददमिलसके।