Bihar Latest News: 'कृष्ण भक्त' मुस्लिम ने गाया महाभारत का टाइटल ट्रैक गीत, तेजस्वी यादव बोले- '​मेरा भारत महान!'

पटनासोशलमीडियापरएकवीडियोतेजीसेवायरलहोरहाहै।इसवीडियोमेंएकमुस्लिमशख्समहाभारतकाटाइटलट्रैकगीतगारहाहै।वोभीकाफीशानदारतरीकेसे,उसशख्सकेपासदोचारलोगखड़ेहोकरउसेसुनतेहुएदिखाईदेरहेहैं।इसवीडियोकोराष्ट्रीयजनतादल(RJD)सुप्रीमोलालूप्रसादयादव(LaluPrasadYadav)केबेटेऔरनेताप्रतिपक्षतेजस्वीयादव(TejashwiYadav)नेट्वीटकरलिखा-'मेराभारतमहान!'तेजस्वीयादवनेट्वीटकरतेहुएलिखा-"मेराभारतमहान!हमारेदेशकीइसीखूबसूरती,तहज़ीब,भाईचारेऔरमोहब्बतोंकोकुछनफ़रतीताक़तेंसमाप्तकरनाचाहतीहैलेकिनहमसबऐसाहोनेनहींदेंगे।जयहिंद!"वीडियोमेंमुस्लिमशख्सगाताहैमहाभारतकाटाइटलट्रेकतेजस्वीयादवनेजोवीडियोट्वीटकियाहै,उसमेंमुस्लिमशख्सगाताहुआदिखादेताहैमहाभारतकथा,कथाहैपुरुषार्थकीयेस्वार्थकीपरमार्थकीसारथिजिसकेबनेश्रीकृष्णभारतपार्थकीशब्ददिग्घोषितहुआजबसत्यसार्थकसर्वथाशब्ददिग्घोषितहुआयदायदाहीधर्मस्यग्लानिर्भवतिभारतअभ्युत्थानमअधर्मस्यतदात्मानमसृज्याहम।परित्राणायसाधूनांविनाशायचदुष्कृतामधर्मसंस्थापनार्थायेसंभवामियुगेयुगे।।टिकटकावादाकरवसूले5करोड़?तेजस्वी,मीसासमेत6केखिलाफFIRकाआदेश,जानेंपूरामामलातेजस्वीकेट्विटरपर11हजारसेज्यादादेखागयावीडियोतेजस्वीकेट्विटरहैंडलसेपोस्टकियागयायेवीडियोअबतक11.1Kबारदेखागयाहै।जबकिउनकेट्वीटको480लोगोंनेरिट्वीटकियाऔरदोहजारतीनसौसेज्यादालोगोंनेलाइककियाहै।हालांकियेवीडियोकहांकाहै,यहस्पष्टनहींहै।