छात्राओं ने संभाली शिक्षण की जिम्मेदारी, शिवांगी बनी प्रधानाचार्य

महराजगंज:मिशनशक्तिअभियानकेतहतबुधवारकोरामनारायणफूलबदनइंटरकालेजभागाटारमेंस्कूलकीछात्राओंनेशिक्षणकार्यकीजिम्मेदारीसंभालकरशिक्षणकार्यकिया।वहींकक्षा12कीछात्राशिवांगीपांडेयनेप्रधानाचार्यकीभूमिकाअदाकरतेहुएशिक्षकबनीछात्राओंकोआवश्यकनिर्देशभीदिए।इसकार्यमेंविद्यालयकेमूलशिक्षकोंनेभीसराहनाकरतेहुएउनकासहयोगकिया।देरशामविद्यालयकीछुट्टीहोनेपरसभीकोविद्यालयप्रबंधननेसम्मानितभीकिया।विद्यालयकेप्रधानाचार्यदिलीपकुमारमिश्रनेबतायाकिमहिलासशक्तिकरणएवंविकासविभागकीओरसेमिलेनिर्देशोंकेअनुसारबुधवारकोविद्यालयमेंबच्चोंकोशिक्षकऔरप्रधानाचार्यबनानेकाकार्यक्रमसंपन्नहुआहै।इसमेंप्रधानाचार्यकेअलावाछात्राकल्पना,साधना,स्मृता,दीक्षा,रानी,प्रियांशी,फरीदागुप्ता,बबिता,मंजिला,अंकिता,शिल्पासहायकअध्यापककीभूमिकानिभातेहुएशिक्षणकाकार्यसंपन्नकियाहै।विद्यालयकेप्रबंधकदिनेशकुमारमिश्र,अमरेंद्रमणिपांडेय,दिलीपकुमारमिश्र,रामप्रतापतिवारी,अमरनाथगुप्त,सत्यभूषणमिश्र,दीपचंदयादव,जितेंद्रचतुर्वेदी,राजकुमारयादवआदिअध्यापकउपस्थितरहे।स्वच्छतासेहीस्वस्थभारतकीकल्पनासंभव

महराजगंज:पंडितकाशीप्रसाददीक्षितशिक्षणएवंप्रशिक्षणमहाविद्यालयपकड़ीदीक्षितमेंराष्ट्रीयसेवायोजनाकीस्वामीविवेकानंदइकाईकेद्वाराएकदिवसीयकार्यक्रमकाआयोजनकियागयाजिसमेंकार्यक्रमकाविषयस्वच्छतारखागया।प्रबंधनिदेशकअजयकुमारदीक्षितएवंसंरक्षकडा.अजयकुमारपांडेयनेमांसरस्वतीकेचित्रपरमाल्यार्पणवदीपप्रज्वलितकरकार्यक्रमकीशुरूआतकी।स्वयंसेविकाओंराजलक्ष्मीपाल,अनुपमापाठक,वंदनाविश्वकर्मा,सोनिकायादवनेहामोदनवालनेवंदनाएवंस्वागतगीतप्रस्तुतकिए।प्रबंधनिदेशकनेकोविड19केनिर्देशोंकापालनकरतेहुएजागरूकताअभियानचलानेकानिर्देशदियाऔरकहाकिस्वच्छतासेहीस्वस्थभारतकीकल्पनासंभवहै।स्वच्छताकार्यक्रमकोआगेबढ़ातेहुएस्वयंसेवियोंद्वारामहाविद्यालयपरिसरएवंमहाविद्यालयकेचारोंओरसाफसफाईकियागया।इसअवसरपरकार्यवाहकप्राचार्ययोगेशकुमारदुबेएवंकार्यक्रमअधिकारीजयरामप्रसाद,डाअंजूसिंह,डाराकेशशुक्ल,बृजेश्वरसिंह,मदनप्रसाद,अमितयादव,अजययादव,धर्मेन्द्रपटेल,दीपकमणि,अमृतयादव,अर्चनादीक्षितआदिमौजूदरहे।