जनसंवाद में उठीं रानीधारा क्षेत्र की समस्याएं

संवादसहयोगी,अल्मोड़ा:रानीधारानागरिकसेवासमितिकेतत्वावधानमेंनर्मदेश्वरमंदिरपरिसरमेंक्षेत्रकेविधायकरघुनाथसिंहचौहान,पालिकाध्यक्षप्रकाशजोशीवअधिशासीअधिकारीश्यामसुंदरकीमौजूदगीमेंजनसंवादहुआ।जिसमेंलोगोंनेरानीधाराक्षेत्रकीज्वलंतसमस्याओंकोप्रमुखतासेउठाया।

समितिमहासचिवत्रिलोचनजोशीनेसंचालनकरतेहुएक्षेत्रकीजनसमस्याओंकोविस्तारसेरखा।क्षेत्रकेविधायकएवंपालिकाध्यक्षसेरानीधाराक्षेत्रमेंपिछलेदिनोंहुईअतिवृष्टिसेहुएनुकसानकीभरपाईकोशीघ्रठोसकार्ययोजनाबनानेकीमांगउठाई।वहींउच्चपहाड़ीक्षेत्रोंसेहोरहेभूस्खलनकोरोकनेकेलिएकारगरउपायकिएजानेपरजोरदिया।इसकेसाथहीबरसातबादरानीधारासड़कमार्गमेंगुणवत्तायुक्तहॉटमिक्सकरानेकीमांगरखी।

विधायकरघुनाथसिंहचौहाननेक्षेत्रकीमांगोंकोजनहितमेंउचितबतातेहुएकहाकिशीघ्रहीसभीसमस्याओंकासमाधानकियाजाएगा।सड़कमार्गपरजलनिकासीकेलिएउचितकार्ययोजनाबनाकरकलमठनिर्माणनगरपालिकाकेसहयोगसेप्राथमिकताकेतौरपरकियाजाएगा।उन्होंनेअधिशासीअधिकारीकोनिर्देशदेतेहुएशीघ्रजनहितमेंकार्ययोजनाबनानेकोकहा।पालिकाध्यक्षप्रकाशचंद्रजोशीनेकहाकिक्षेत्रकीसमस्याओंकेलिएनगरपालिकागंभीरहै।सड़कनिर्माणओरडामरीकरणकेलिएप्रयासजारीहैं।क्षेत्रकेनिवासियोंकीमांगपरकूड़ेकेउचितनिस्तारणकेलिएएकहफ्तेकेभीतरकूड़ावाहनप्रतिदिनक्षेत्रमेंलगायाजाएगाऔरअतिक्रमणकोजल्दहटायाजाएगा।

जनसंवादमेंसमितिअध्यक्षप्रो.अरूणपंत,पूर्वछात्रसंघअध्यक्षदिनेशपांडे,सोरभपंत,मीनूजोशी,पूर्वसभासदपुष्पातिवारी,केलाशजोशी,कविद्रपंत,कोशलसक्सेना,विरेंद्रबिष्टनेभीक्षेत्रकीसमस्याओंकोरखा।इसमौकेपरहरीशजोशी,सतीशपाठक,मोहनडोगरा,हरीशवर्माराज,डीपीजोशी,मुकुलपंत,विजयतिवारी,स्मिताजोशी,एड.सुनीतापांडे,हिमांशुतिवारी,कमलादरम्वालआदिमौजूदरहे।