कांग्रेस उम्मीदवार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किया जनसंपर्क

संवादसहयोगी,अल्मोड़ा:लोकसभाचुनावोंकेलिएकांग्रेसपार्टीकेअधिकृतउम्मीदवारप्रदीपटम्टानेबुधवारकोजिलेकेग्रामीणक्षेत्रोंमेंजनसंपर्ककिया।टम्टानेअपनेप्रचारकार्यक्रमकेदौरानविकासकेलिएकांग्रेसपार्टीकेएकमात्रविकल्पबतायाऔरकांग्रेसकेपक्षमेंमतदानकरनेकीअपीलकी।

बुधवारकोकांग्रेसपार्टीकेउम्मीदवारप्रदीपटम्टाअपनेसमर्थकोंकेसाथचितई,बाड़ेछीना,मनीआगरजागेश्वरऔरदन्याक्षेत्रकेभ्रमणपररहे।भ्रमणकेदौरानटम्टानेकहाकिभारतीयजनतापार्टीनेअपनेपांचसालकेकार्यकालमेंकेवलपूंजीपतियोंकोआगेबढ़ानेकाकामकियाहै।उन्होंनेकहाकिपिछलेलोकसभाचुनावोंमेंभाजपानेदेशकीजनतासेजोवायदेकिएउनमेंसेएकभीवायदेकोकेंद्रसरकारनेपूरानहींकिया।टम्टानेकहाकिएकओरजहांजनतामहंगाईकीमारसेत्रस्तहै।वहींदेशकेयुवाबेरोजगारीकामारझेलनेकोमजबूरहैं।इसदौरानपूर्वस्पीकरगोविंदसिंहकुंजवाल,मनोजतिवारी,पीतांबरपांडे,पूरनरौतेला,धरमसिंहमेहरा,पूरनसुप्याल,नरेशबाराकोटी,पंकजकांडपाल,गौरवजसवाल,बलवंतटम्टा,भगवतीमटेला,हेमंतनेगी,मोहनसिंग्वाल,राजीवकर्नाटकसमेतअनेककार्यकर्तामौजूदरहे।