किसानों को हक की लड़ाई में आना होगा आगे

जागरणसंवाददाता,जौनपुर:सपाकार्यकर्ताओंनेशुक्रवारकोजिलेकेविभिन्नब्लाकोंमेंचौपाललगाकरकिसानघेराकार्यक्रमकिया।इसदौरानजरूरतमंदोंमेंकंबलकावितरणकियागया।वक्ताओंनेकहाकिकिसानोंकोहककीलड़ाईलड़नेकेलिएआगेआनाहोगा।करंजाकलाब्लाककेमंगदपुरगांवमेंसमाजवादीपार्टीकेनेताओंनेकिसानघेराकार्यक्रमचौपालकाआयोजनकरलोगोंकोजागरूककिया।इसदौरानसौजरूरतमंदोंमेंकंबलवितरितकियागया।सपानेतालालचंदयादवलालेकेनेतृत्वमेंगांवपरिसरमेंकिसानघेराकार्यक्रमचौपालहुआ।इसमौकेपरपंडितरमेशचंद्रशुक्ल,सुरेंद्रसिंह,अरविदयादव,अबू,साहबलालगौतम,सुरेंद्रयादव,राजेशयादव,जयहिद,अजय,रामाशंकर,श्रीपाल,रामनयन,अजीतसिंह,रामबचनआदिमौजूदथे।मुफ्तीगंजब्लाककेमुराराबग्थरीअमरासहितआधादर्जनगांवोंमेंसपाकेपूर्वविधानसभाप्रत्याशीसंजयसरोजवसत्यनारायणयादवकीअध्यक्षतामेंचौपालकाआयोजनकियागया।उन्होंनेकहाकिदेशमेंमोदीनेकालाकानूनलाकरकिसानोंकोआत्महत्याकरनेपरमजबूरकरदियाहै।सत्यनारायणयादव,गुड्डूसोनकर,रियाजअहमदरामनेतयादवआदिउपस्थितथे।किसानोंकेलिएकानूननहीं,बनायाफांसीकाफंदा

जौनपुर:सपाकेकिसानघेराकार्यक्रमकेतहतसपानेताराहुलत्रिपाठीकेनेतृत्वमेंजफराबादविधानसभाकेविभिन्नगांवोंमेंचौपाललगाईगई।इसदौरानराहुलत्रिपाठीनेकहाकिभाजपासरकारनेकिसानोंकेलिएकानूननहीं,बल्किफांसीकेफंदेकाकानूनलाया।इसमौकेपरलक्ष्मीशंकरयादव,इकबालअहमद,अखिलेशयादव,सुभाषयादव,मोनूमौर्याआदिमौजूदरहे।

किसानोंकेधैर्यकीपरीक्षालेनेसेबाजआएसरकार

जौनपुर:सपाकेवरिष्ठनेतावपूर्वराज्यमंत्रीडाक्टरकेपीयादवनेकहाकिगेंहू,धान,दलहन,तिलहनऔरआलूकेन्यूनतमसमर्थनमूल्यकानिर्धारणबाजारमेंबिकरहेपैकआटा,पैकचावल,पैकदाल,पैकतेलऔरपैकचिप्सआदिकेमूल्यकेआधारपरनिर्धारितहो।इसीतरहप्याजवसब्जीकाभीअनुपातिकमूल्यनिर्धारितहो।यहबातेंउन्होंनेशुक्रवारकोकिसानघेराकार्यक्रममेंचौपालकेतहतमल्हनीविधानसभाकेचकपटेलाशंभूगंजमेंकही।इसदौरानराकेशयादव,अमरपाल,मालिकराम,मनोजमौर्या,दीपकगोस्वामी,राजमूरतयादव,राजबहादुर,पप्पूयादवआदिसमेतकिसानउपस्थितरहे।