मांगों को लेकर किसान सभा और मजदूर यूनियन ने किया प्रदर्शन

मधेपुरा:विभिन्नमांगोंकोलेकरकिसानसभाऔरखेतिहरमजदूरयूनियननेसमाहरणालयकेसामनेराज्यसरकारकेखिलाफनारेबाजीकरतेहुएजमकरप्रदर्शनकिया।कार्यक्रमकीअध्यक्षताकृष्णकुमारयादवनेकी।इसदौरानप्रदर्शनकारियोंनेकिसानोंकीकर्जमाफी,बाढ़औरसुखाड़केस्थाईनिदान,ट्रेडयूनियनकेअधिकारोंपरहमलाबंदकरने,फसलोंकीलागतसेडेढ़गुनामुआवजादेनेऔरमजदूरोंकेलिएकेन्द्रीयकानूनबनानेकीमांगकी।इसकेपहलेप्रदर्शनकारीस्टेशनचौकसेजुलूसनिकालकरशहरकेकर्पूरीचौक,पूर्णियागोला,सुभाषचौकथानाचौकहोतेहुएसमाहरणालयमुख्यद्वारपरपहुंचघंटोंजमकरनारेबाजीकी।सभाकोसंबोधितकरतेहुएसीपीएमकेराज्यकमेटीसदस्यगणेशमानवनेकहाकिकिसानअन्नदाताहै।किसानअगरकामकरनाछोड़देतोआदमीदानादानाकोमोहताजहोजाएगा।लेकिनकेंद्रवराज्यसरकारकोकिसानोंकी¨चतासेकोईलेनादेनानहींहै।उन्होंनेकहाकिकेंद्रऔरराज्यसरकारहरमोर्चेपरफेलसाबितहोरहीहै।पीएमकेजिलासचिवमनोरंजन¨सहनेकहाकिकिसानोंऔरमजदूरोंकीसरकारअनदेखीकररहीहै।किसानोंकोसमयपरखादबीजनहींमिलरहाहै।गेहूंबुआईकासमयसमाप्तहोनेकोहैलेकिनसरकारअबतककिसानोंकीधानकीखरीदनहींकररहीहै।किसानसाहुकारोंसेकर्जलेकरखेतीकरनेकोविवशहै।उन्होंनेकहाकिकिसानोंकोडीजलअनुदानकीराशिनहींमिलपारहीहै।उन्होंनेकहाकिपांचराज्योंकेहुएचुनावमेंजनतानेअपनीवोटकीताकतसरकारकोदिखादीहै।कार्यकर्ताओंनेकहाकिआशा,रसोइया,सेविकाममताकेआंदोलनकेपक्षमेंहमारीपार्टीहै।सरकारउनकीमांगेंपूरीकरें।वरनाहमलोगचरणबद्धआंदोलनकोबाध्यहोजाएंगे।सभाकोमुख्यरूपसेछात्रनेताएसएफआईकेचंदकिशोरयादव,बैजनाथयादव,श्यामसुंदरयादव,रघुनाथठाकुर,रामनरेशकुमार,प्रदीपकुमार,यूनियननेताविजयकुमारयादव,जयकृष्णयादवनेभीसंबोधितकिया।मौकेपरराजकिशोरयादव,उपेंद्रमेहता,रामस्वरूपदास,प्रो.रामचरणयादव,इंदलयादव,प्रभातरंजन,भूपेंद्रयादव,अंशुमनकुमार,अनमोलयादव,खुशीलालयादव,बेचनराम,संतोषकुमारदास,सुमितयादव,शिबूपंडित,बिजलीखातून,शमीनाखातून,सचेन्द्रयादव,कमलेश्वरीसाह,बमबमपंडितसहितअन्यमौजूदथे।

---------------------------------------------