शांति व सौहार्दपूर्ण होली मनाने को मजिस्ट्रेट तैनात

जागरणसंवाददाता,मीरजापुर:शांतिवसौहार्दपूर्णहोलीमनानेकेलिएजिलेमेंमजिस्ट्रेटतैनातगएहैं।होलीकेमददेनजरडीएमप्रवीणकुमारलक्षकारनेमजिस्ट्रेटतैनातकियाहै।आजयानीशुक्रवारकोशस्त्रवमदिराकीदुकानेंबंदरहेंगी।शहरक्षेत्रमेंसाफ-सफाईवपेयजलकीजिम्मेदारीअधिशासीअधिकारीनगरपालिकाकोसौंपागयाहै।इसकेसाथहीअधिशासीअभियंताविद्युतवितरणकोविद्युतआपूर्तिनिरंतरबनाएरखनेकाभीनिर्देशदियाहै।एडीएमवित्तवराजस्वशिवप्रतापशुक्लानेकहाकिसभीमजिस्ट्रेटअपनेउपखंडोंमेंकानून-व्यवस्थापरनिगरानीबनाएरखें।आवश्यकतानुसारनायबतहसीलोंकीड्यूटीलगानेकीहिदायतदीहै।कहाकिसभीमजिस्ट्रेटअपनेड्यूटीक्षेत्रकेमुख्यालयपर18मार्चकोसुबहपहुंचजाएंगेऔरत्यौहारसकुशलसंपन्नहोनेपरहीक्षेत्रवापसहोंगे।

कोतवालीशहरवकटरासंपूर्णशहरक्षेत्रकीजिम्मेदारीनगरमजिस्ट्रेटविनयकुमारसिंहकोसौंपागयाहै।विध्याचलतथासंपूर्णतहसीलसदरक्षेत्रमेंएसडीएमसदरचंद्रभानुसिंह,थानाचील्हक्षेत्रमेंअपरउपजिलामजिस्ट्रेटसदरडा.कृपाशंकरपांडेय,थानाजिगनातहसीलदारसदर,कोतवालीदेहातखंडविकासअधिकारीसिटी,कोतवालीकछवांबीडीओमझवां,थानापड़रीडिप्टीकलेक्टरभरतलालसरोजकोजिम्मेदारीसौंपागयाहै।थानालालगंजवसंपूर्णलालगंजतहसीलक्षेत्रएसडीएमलालगंज,थानाहलियातहसीलदारलालगंज,थानामड़िहानवसंपूर्णमड़िहानतहसीलक्षेत्रमेंएसडीएममड़िहान,पुलिसचौकीपटेहरामेंतहसीलदारमड़िहान,थानाचुनारतथातहसीलक्षेत्रमेंएसडीएमचुनार,थानाअदलहाटमेंतहसीलदारचुनार,थानाजमालपुरमेंबीडीओजमालपुरऔरथानअहरौराक्षेत्रमेंबीडीओनरायनपुरकोजिम्मेदारीसौंपीगईहै।---

कोईहोसमस्याहोतोमिलाएंनंबर

होलीकेपर्वपरशांति,विद्युत,पेयजल,चिकित्साव्यवस्थासंबंधीकोईसमस्याहोतोतत्कालकंट्रोलरूममेंफोनकरें।एडीएमवित्तवराजस्वशिवप्रतापशुक्लानेबतायाकिकलेक्ट्रेटमेंकंट्रोलरूमकीस्थापनाकीगईहै।जनमानस05442256357परसूचनादेसकतेहैं।सुबहछहसेअपरान्हदोबजेतकसीआरओपेशकारफारुखखां,अपरान्हदोबजेसेरात्रि10बजेतकव्यवस्थालिपिकखलीर्कुरहमानऔररात्रि10बजेसेसुबह6बजेतकव्यवस्थालिपिकइकरामुददीनकोजिम्मेदारीसौंपीगईहै।