सुरेश चौहान मौत की हो उच्च स्तरीय जांच, अन्यथा राजद करेगा आंदोलन

जागरणसंवाददाता,सुपौल:किशनपुरथानाकांडसंख्या128/21केआरोपितसिसौनी-किशनपुरनिवासीसुरेनचौहानउर्फसुरेशचौहानकीगिरफ्तारीउपरांतपुलिसद्वाराकीगईपिटाईतथाथानाहाजतमेंहुईमौतकोराष्ट्रीयजनतादलनेगंभीरतासेलियाहैऔरउक्तघटनाकीउच्चस्तरीयएवंनिष्पक्षजांचकीमांगकीहै।घटनाकोलेकरशुक्रवारकोराष्ट्रीयजनतादलकेराष्ट्रीयसचिवसहपिपराकेपूर्वविधायकयदुवंशकुमारयादवनेप्रेसवार्ताकेमाध्यमसेबतायाकिकिशनपुरथानाकांडसंख्या128/21केआरोपितसुरेनचौहानउर्फसुरेशचौहानको02जुलाई21कोरात्रि8बजेसुपौलथानाअंतर्गतकरिहो-बगहीसेगिरफ्तारकियागयाथाऔरउसेपीटतेहुएकिशनपुरथानालायागयाथा।थानेपरभीउसकीपिटाईकीगईथी।नतीजतनथानाहाजतमेंसुरेनचौहानकीमौतहोगई।मौतकेबादपुलिसनेइसेआत्महत्यासाबितकरनेकाषडयंत्रशुरूकिया।सुरेनचौहानकोसुपौलथानाक्षेत्रसेगिरफ्तारकियागयातोकेसकेजांचपदाधिकारीसुपौलथानासेक्योंनहींसंपर्ककियागया।गिरफ्तारीउपांतउनकेस्वजनोंकोगिरफ्तारीकीसूचनाक्योंनहींदीगई।मौतकेबादपुलिसद्वारास्वजनकोसुरेनचौहानकीतबीयतखराबहोनेकीसूचनाक्योंदीगई।जबस्वजनथानापहुंचेतोउनलोगोंकोदरभंगाक्योंबुलायागयाऔरदिनभरघुमाने-फिरानेकेबादशाममेंसुरेनचौहानकेमौतकीसूचनाक्योंदीगई।मेडिकलजांचकेउपरांतरात्रि10बजेउनकाशवउनकेघरपहुंचाकरशवजलानेकादबावपुलिसद्वाराक्योंदियागया।पूर्वविधायकनेकहाकि02जुलाई2021कीरातथानासीसीटीवीबंदहोना,पुलिसहाजतमेंसुरेनचौहानकीहत्याकोबलप्रदानकरताहै।कांडकेजांचपदाधिकारीहरेंद्रमिश्रद्वारामुदालयकोडरा-धमकाकरपांचलाखरुपयेकीमांगकरनाजांचकाविषयहै।उन्होंनेजांचपदाधिकारीहरेंद्रमिश्रपरकेसदर्जकरने,मृतककेस्वजनको10लाखरुपयामुआवजादेनेतथाकिशनपुरकांडसंख्या128/21कीनिष्पक्षजांचकरानेकीमांगकीहै।अन्यथा13जुलाई21सेराजदद्वाराचरणबद्धआंदोलनकीबातकहीहै।प्रेसवार्तामेंराजदकेप्रदेशसचिवअजयकुमारअजनबी,अत्यंतपिछड़ाप्रकोष्ठकेजिलाध्यक्षरामनाथमंडल,सुरेन्द्रकुमारश्यामल,सीताराममंडल,नीतीशमुखिया,जयप्रकाशकुमारउर्फमंगलयादवआदिमौजूदथे।