बगेवा

मक्का लदा नाव डूबा

सहरसा।पूर्वकोसीतटबंधकेअन्दरसलखुआप्रखंडक्षेत्रकेबगेवाघाटपरकोशीनदीमेंशुक्रवारदोपहरबादमक्कासेलदेनावबगेवाघाटकेसमीपडूबगई।नावप