भगदड़

भगदड़: अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई टाली

इलाहाबादउच्चन्यायालयनेउसजनहितयाचिकापरसुनवाईसोमवारतककेलिएटालदीहै,जिसमेंइलाहाबादरेलवेस्टेशनपरमचीभगदड़कीन्यायिकजांचकरानेकीम