छीनकर

बदमाश मोबाइल छीनकर फरार

अंबेडकरनगर:मोबाइलपरमैसेजदेखरहेएकव्यक्तिसेबाइकसवारतीनउचक्कोंनेहाथसेमोबाइलछीनकरफरारहोगए।टांडाकोतवालीक्षेत्रमुहल्लाहयातगंजच